Menu Close

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu ieškome :

 • Specialaus pedagogo (-ės) – 0,5 etato;
 • Logopedo (-ės)
 • Darbo skelbimo informacija
  Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“
  Pareigos Specialusis pedagogas    (0,5 et.)
  Darbo vieta Taikos pr. 10, Kaunas
  Reikalavimai
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;
  • Gebėti vertinti pagalbos mokiniui poreikius;
  • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinių problemas;
  • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • Gebėti taikyti informacines technologijas.
  Funkcijos
  • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • Atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą;
  • Bendradarbiauti su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kauno pedagogine psichologine tarnyba, socialiniais partneriais;
  • Vesti individualias, grupines specialiąsias pratybas;
  • Kitos funkcijos pagal  specialiojo pedagogo pareigybės aprašą.
  Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintu 2017-01-17, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą,  ir kvalifikacinę kategoriją.
  Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas, leisti dalyvauti atrankoje;
  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija;
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas
  Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai (9 val.-16 val.), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu ldbitute50@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 837  73 24 59

  el. p. ldbitute50@gmail.com

  Dokumentų priėmimo terminas Iki 2024-09-01

   

Skip to content