Menu Close

Teisės aktai

NACIONALINIAI:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas – 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489;  2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 (ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis);
 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija – Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569 (numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės);
 • Dėl vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 (pateikti tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstos kompleksinės pagalbos teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams) schema ir reglamentuotas jos įgyvendinimas);
 • Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1106 (nustatyta priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose tvarka);
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 1147 (nustatytas priešmokyklinio ugdymo turinys: pagrindiniai ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos; nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai);
 • Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos – Aprobuota 2003 m. gruodžio 11 d. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ekspertų komisijos posėdyje (protokolas Nr. 7);
 • Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes –  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918 (pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas); 
 • Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-1344 (pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui.
 • Priešmokyklinio ugdymo standartas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1015 (pateiktos vertybinės nuostatos, gebėjimai ir patirtis, kuriuos turėtų būti įgijęs mokyklą pradedantis lankyti vaikas, ugdytas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą); 
 • Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-851; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-971; (nustatyti vaiko brandumo įvertinimo atvejai, brandumo įvertinimo procedūros ir įvertinimo rezultatų panaudojimas);
 • Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui teikimo tvarka – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. ISAK-1809(reglamentuotas švietimo pagalbos teikimas 5–6 metų vaikui, nelankančiam priešmokyklinio ugdymo grupės, nustatytos švietimo pagalbos rūšys, teikimo vieta, teikėjai ir organizavimo principai); 
 • Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 (reglamentuotas privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymas, skyrimas ir finansavimas); 
 • Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842 (reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas);
 • Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 (nustatyti pagrindiniai įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai);
 • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 (nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinėse ugdymo mokyklose reikalavimai).

 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS:

 • Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-331; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimas Nr. T-269; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-561; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. T-412; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-120 (reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka);
 • Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-543 (reglamentuota vaikų atvedimo į ikimokyklinę grupę ir išleidimo iš jos tvarka);
 • Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-83p; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-115 (nustatytas atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, nurodytos atlyginimo lengvatos, mokėjimo tvarka);
 •  „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 (nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas);
 • Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31 (reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės);
 • Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T-168 (reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamas vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymas ir (ar) sumokama skola).
Skip to content