Menu Close

Veiklos sritys

Strateginiai tikslai:

  1. Tikslas – taikant į vaiką orientuotą ugdymo metodiką „Gera pradžia“, per 3 metus sukurti tinkamą individualizuoto ugdymosi aplinką bei pasirengti teikti kokybiškas ugdymo paslaugas Žaliakalnio mikrorajone.
  2. Tikslas – per 2 metus sukurti plačią ir efektyvią paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ir specialiųjų poreikių vaikams sistemą saugioje įstaigoje.
  3. Tikslas – modernizuoti bei kurti saugią ir sveiką įstaigos aplinką, pasitelkiant visus galimus išteklius.
  4. Tikslas – stiprinti darbuotojų potencialą, skatinant jų kompetencijų plėtojimą. besikeičiančioje ir per 3 metus pasirengusioje tapti nuolat besimokančia organizacijoje.

 

Uždaviniai:

  • Saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jų socialinį saugumą.
  • Sudaryti sąlygas ugdytis vaikų saugumo, emocinius, fizinius, socialinius, dvasinius, individualius poreikius jų amžių atitinkančioje ir stimuliuojančioje norą ugdytis aplinkoje. Plėtoti vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.
  • Saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą. Galimybes vaikui pagal amžiaus grupes pasiekti ikimokyklinę brandą. Užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo tęstinumą.
  • Kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų), pedagogų, darbuotojų santykius. Rūpintis ypatingai gabių ar vystymosi bei elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi galimybių sudarymu.
  • Sudaryti sąlygas nepalankioje aplinkoje augantiems vaikams ugdytis ir kaupti teigiamą patirtį. Saugoti bei tausoti tautos, gimtojo krašto kultūrinį paveldą, išsaugant tautiškumą, ryšį su gamtine aplinka. Sudaryti sąlygas vaikams įgyti sveikatos saugojimo, pažinimo, socialinę, komunikavimo ir meninę kompetencijas.
Skip to content