Menu Close

Vaikų priėmimas

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Dokumentas įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.  Peržiūrėti dokumentą.

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą.

Prašymo forma „Dėl asmenų, galinčių vaiką į grupę atvesti ir iš jos pasiimti“. Peržiūrėti formą.

Į darželį – tik pasiskiepijus nuo užkrečiamųjų ligų

Jau 2016 m. sausio 1 d. priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas bus reikalaujama nurodyti jų skiepijimų būklę. Taip siekiama apsaugoti kolektyvus lankančius vaikus nuo užkrečiamųjų ligų, nuo kurių yra galimybė pasiskiepyti.
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Sveikatos saugos reikalavimai“ (nuoroda į http://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika), nuo 2016 m. sausio 1 d. naujai priimant vaiką į tokią įstaigą reikės pateikti naujo pavyzdžio „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (nuoroda į http://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika), kuriame bus nurodyta, kad vaikas yra paskiepytas nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nepaskiepytas esant kontraindikacijoms arba nepaskiepytas. Tokie patys reikalavimai bus taikomi ir vaikams, kurie jau lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą ir kasmet pateikia „Vaiko sveikatos pažymėjimą“. Jeigu vaikas nebus paskiepytas ir nebus nurodyta, kad yra kontraindikacijų, toks vaikas į ikimokyklinio ugdymo ir ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą nebus priimamas.
Įsidėmėtina, kad „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.
Nustatyti reikalavimai padės sukurti saugią aplinką vaikų ugdymo įstaigose, leis išlaikyti aukštas skiepijimo apimtis ir prisidės prie pasaulyje likviduojamų infekcijų – poliomielito, tymų ir raudonukės – išnaikinimo.
Svarbu žinoti, kad vaikai turi būti skiepijami pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (nuoroda į http://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika). Tokiu atveju dauguma paskiepytųjų įgyja reikiamą imunitetą reikiamu laiku.
Rekomenduojama laikytis vaikų skiepijimo kalendoriuje numatytų terminų, ne vien dėl to, kad nereikėtų papildomai rūpintis dėl priėmimo į ugdymo įstaigą 2016 m., bet ir dėl to, kad apsaugotume savo vaikus nuo pavojingų ligų. Skiepų efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais.Dėl skiepijimų reiktų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Parengė:
Kristina Rudžinskaitė
Kauno visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja,
tel. (8 37) 33 12 31; el. paštas: kristina.rudzinskaite@kaunovsc.sam.lt

 Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimą į lopšelį- darželį ,,Bitutė“ reglamentuoja Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.
Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pateikia pasirinktos švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą arba Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes domenų tvarkymą. Prašymus galima pateikti ir elektroniniu būdu (daugiau informacijos rasite http://darzeliai.kaunas.lt)

Dėl vaikų priėmimo prašome kreiptis kasdien nuo 9 iki 12 val. Ir nuo 13 iki 16 val.
Tel. 8 37 732459, el.p.: ldbitute50@gmail.com

Atvykstant rašyti prašymą, reikia turėti:
1. Vaiko gimimo liudijimą;
2. Gyvenamosios vietos deklaraciją (Kauno mieste);
3. Kitus dokumentus, patvirtinančius priėmimo prioritetą.

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais vadovaujantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

– Tėvai (globėjai) prašymuose gali keisti pageidaujamą lankymo datą (raštiškai).
– Nėra laikino išsibraukimo iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Vaikas iš naujo įvedamas į laukiančiųjų eilę.
– Turi būti raštiškas tėvų prašymas dėl atsisakymo lankyti įstaigą. Atsisakymą galima parašyti ne tik atvykus į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodant vaiko vardą, pavardę, asmens kodą.

Duomenys apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią vaiko priėmimo į grupę galimybes tėvai gali sužinoti patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

Pirmenybė teikiama:
Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą.
– Įvaikintiems 1,5 – 6 metų vaikams.
Kitiems vaikams:
– Vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas). Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada.
– Vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus. Pateikiama pažyma iš VTAS.
– Vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei.
– Vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų. Pateikiama šeimos sudėtis.
– Priešmokyklinio amžiaus (5 – 6 metų) vaikams.
Grupės sukomplektuojamos kasmet iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Jeigu yra laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.
Prieš pradedant lankyti darželį, būtina Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos (Nr.027-1/a) vaiko sveikatos pažyma, kurią parengia  šeimos gydytojas. Sveikatos pažyma gaunama elektronine versija.

Duomenys apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią vaiko priėmimo į grupę galimybes tėvai gali sužinoti  patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

Su ugdytinių tėvais sudaromos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartys, kuriose aptariami šalių įsipareigojimai, jos įsigaliojimas, nutraukimo sąlygos. Sutartys pasirašomos 2 egzemplioriais.

Skip to content