Menu Close

ES projektai

Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“

ES projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas Nr.2 Nr. 09.2.1. ESFA-K-728-02 19.3 priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenę“

Pagrindinė projekto idėja – ugdymo kokybės gerinimas, bei aplinkų tobulinimas gimė jaučiant, jog be veiksmingo bendradarbiavimo su tėvais ir visa įstaigos bendruomene, neįmanoma pasiekti proveržio ugdymo kokybėje.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti prielaidas ugdymo kokybės gerinimui, telkiant mokyklos bendruomenę inovatyvių bendradarbiavimo metodų bei ugdymo formų paieškai ir įstaigos ugdomųjų aplinkų bei struktūros tobulinimui.

Pagrindinis projekto uždavinys – patobulinti ugdymo kokybę veiklą tobulinančiose įstaigose diegiant įnovatyvius mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo modelius.

Numatomi projekto rezultatai:

✓ Įdomesnis, praturtintas vaikų ugdymo turinys, papildytos įstaigų programos.

✓ Tobulinant ugdymo kokybę veikia naujas grupės veiklos organizavimo modelis, grįstas įtraukiojo ugdymo nuostatomis: mokytojas ir du mokytojo padėjėjai.

✓ Visose projekte dalyvaujančiose įstaigose diegiamas el. dienynas „Mūsų darželis“ leis įstaigos bendruomenėms keistis informacija, įsitraukti į ugdymo proceso planavimą ir vertinimą nuotoliniu būdu.

✓ Įstaigose vyksta mokymai, projektinės veiklos.

✓ Sukurtas mentorystės tinklas tarp projekte dalyvaujančių įstaigų.

                     UIC mokymų VI dalis

2021 m. vasario 25 d. ZOOM nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko šeštasis, paskutinis,  kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas. Kokybiškas SUP vaikų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje “. Seminarą vedė lektorė R. Sabaliauskienė. Seminaro metu buvo kalbama:

 • apie inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo tendencijas pasaulyje, Europoje, Lietuvoje;
 • apie tinkamą aplinkos ir ugdymo metodų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • bendradarbiavimo su SUP vaikų tėvais ypatumus.

                            UIC mokymų V dalis

2021 m. vasario 4 d. ZOOM nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko penktasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Bendradarbiavimas su šeimomis ir bendruomene, siekiant ugdymo kokybės ikimokyklinėje įstaigoje“. Seminarą vedė lektorė R. Sabaliauskienė. Mokymų metu dalyvės diskutavo, atliko grupines ir individualias užduotis, sužinojo:

 • Kaip plėtoti pedagogų kompetencijas, užmezgant ir palaikant pozityvius santykius su tėvais;
 • Kaip rasti kiekvienai šeimai priimtinus būdus dalyvaujant vaikų ugdymosi procese ir besimokančančios bendruomenės gyvenime, siekiant geriau atliepti kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius;
 • Kokią pagalbą pedagogai gali suteikti tėvams, ugdant pozityvios tėvystės įgūdžius;
 • Kaip išvengti pasitaikančių bendravimo ir bendradarbiavimo klaidų;
 • Išsiaiškino, kaip kurti psichologiškai saugią ir socialiai stimuliuojančią aplinką grupėje.

                   UIC mokymų IV dalis

2021 m. sausio 19 d. ZOOM nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Seminarą vedė lektorė R. Sabaliauskienė. Mokymų metu dalyvės:

 • aptarė, kaip kurti aplinką, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi esantis bendruomenės dalimi, kaip sukurti grupėje atmosferą, nevaržančią vaikų saviraiškos;
 • išsiaiškino, kaip pasirinkti įvairių vaiko raidą atitinkančių priemonių, stimuliuojančių tyrinėjimą, žaidimą ir mokymąsi;
 • aptarė kaip modifikuoti fizinę aplinką, atsižvelgiant į atskirą vaikų ar grupių reikmes.

„Šviesos“ Mokymo centro mokymai (II dalis)

2020 m. gruodžio 9 d. Zoom nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų psichologinio atsparumo stiprinimas“. Mokymų metu buvo kalbama apie medikų, psichologų, socialinių pedagogų, psichiatrų ir kitų specialistų pagalba yra nesunkiai prieinama, tačiau du trečdaliai vaikų, patiriančių psichologinių problemų, jos dėl įvairių priežasčių negauna. Suaugusieji žino, kaip vaiką maitinti, kaip jį aprengti, tačiau ne visi supranta jo psichinius ir emocinius poreikius įvairias amžiaus tarpsniais. Todėl yra ypač svarbu, kad tėvai ir pedagogai domėtųsi, kalbėtų apie vaikų psichinę sveikatą, aktyviai bendradarbiautų šioje srityje.

„Šviesos“ Mokymo centro mokymai (I dalis) 

2020 m. lapkričio 25 d. Zoom nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Netinkamas vaikų elgesys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: kylantys sunkumai ir pagalbos galimybės“. Mokymo metu buvo kalbama apie:

 • sunkumus ir jausmus, kylančius kai vaikai elgiasi netinkama;
 • svarbias žinutes bei nuostatus siekiant pkyčių;
 • elgesio ir korekcijos būdus, kai vaikas turi: savireguliacijos sunkumų, demonstruoja intensyvias emocijas ir agresyvų elgesį, ignoruoja susitarimus, tyčiojasi iš kitų, keikiasi, yra nerimastingas, domisi savo ir kitų žmonių lytimi, kūnu.

UIC mokymų ciklo III dalis

2020 m. spalio 22 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ vyko trečioji „Ugdymo strategijos, padedančios vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo kalbama apie:

 • kokios ugdymo strategijos geriausiai padeda kiekvienam vaikui sėkmę ugdymo(si) procese ir norimą pažangą;
 • kaip pasirinkti ugdymo strategijas, skatinančias visapusišką vaikų ugdymą(si) ir norą mokytis, atsižvelgiant į grupės vaikų poreikius;
 • kokie naujausi moksliniai tyrimai ir pasaulinė sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktinė patirtis.

                          UIC mokymų ciklo II dalis

2020 m. spalio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo aptariama apie:

 • Kokybiška ugdomosios veiklos planavimą ir vaikų pasiekimų vertinimo svarbą šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje.
 • Į ką atkreipti dėmesį stebint ir dokumentuojant kiekvieno vaiko daromą pažangą.
 • Kaip planuoti ugdomąją veiklą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę.
 • Kaip įtraukti vaikus, šeimas ir reikalingus specialistus į vertinimo ir planavimo procesą.

2020 m. rugsėjo 24 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko pirmoji „Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų dalyvės sužinojo apie:

 • Šiuolaikinę kokybišką ikimokyklinio turinio sampratą.
 • Nuo ko priklauso ikimokyklinės įstaigos vadovo darbo efektyvumas.
 • Kaip tobulinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į XXI a. Iššūkius.
 • Gerąją užsienio šalių ugdymo turinio vadybos patirtį ir kaip ja pasinaudoti Lietuvoje
 •                  El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (II dalis)

2020 m. rugsėjo 15 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „El. dienyno ir skaitmeninių technologijų“ mokymų dalis. Praktinių mokymų metų dalyvės sužinojo:

 • kaip sistemos pagalba mažinti laiko sąnaudas, pildant grupės dokumentaciją;
 • kaip įsitraukti į kasdienį darbą nuotoliniu būdu;
 • kaip tėvams suteikti tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus;
 • kaip glaudžiau pedagogams bendradarbiauti su tėvais keičiantis informacija, patalpinant sistemoje reikalingus dokumentus;
 • kaip įstaigos administracija gali stebėti ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, susipažindama su planais, veiklomis, teikdama rekomendacijas ar pastabas.

2020 m. vasario 12 d. mūsų darželyje prasidėjo pirmieji ESF projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai. Susirinko 30 dalyvių iš penkių projekte dalyvaujančių įstaigų. Direktorė Audronė Trumpickienė trumpai pristatė projekto tikslus, siekiamus rezultatus, palinkėjo sėkmės mokymuose. Mokymus veda UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai“.Pirmojo seminaro metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai dirbant su el.dienymo programa ,,Mūsų darželis“ . Lektorė Aušrinė Indilienė atskleidė  programos privalumus, atsakė į rūpimus klausimus, sprendžiant praktines užduotis

 • IMG_20200212_130540.jpg
 • IMG_20200915_095134.jpg
 • IMG_20200929_112649.jpg
Skip to content